ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ60

านปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

ส่งเริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และร่วมกิจกรรมดำนา (ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ) กับส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำเกษตรกรอำเภอสุรรณภูมิ 15 ตำบล นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธาน

 

 

ดร.เอนก เจริญภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การทำวิจัยข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น การบอกกล่าวพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

การประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

 

          เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดี ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เยอรมัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประธานในที่ประชุมคือ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม จันทรชิต และคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อาทิเช่น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อ.พนมไพร อ.เกษตรวิสัย อ.โพนทอง

 

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 59

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 59

          เมื่อวันพุธที่ 11 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุบรรณ ทุมทา พร้อมด้วยพนักงานประจำศูนย์วิจัยฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา

 

พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ และ สนช.ตวง อันทะไชย มาเยือนทุ่งกุลาร้องไห้

พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

และ สนช.ตวง อันทะไชย มาเยือนทุ่งกุลาร้องไห้

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา พล.อ. จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ท่าน สนช.ตวง อันทะไชย ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากท่านอธิการบดีฯ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และผู้ช่วยอธิการบดีฯ ดร.เอนก เจริญภักดี เรื่อง แนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ในการนี้ พล.อ. จีระศักดิ์ ชมประสพ และ ท่าน สนช.ตวง อันทะไชย ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในการจัดตั้งวิทยาเขตฯ เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 “สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการสร้าง ความเข็มจากภายใน

 


 

 

 

 

 

 

ชาวทุ่งกุลาเฮ...เตรียมเปิด "วิทยาเขตทุ่งกุลา"

ชาวทุ่งกุลาเฮ...เตรียมเปิด "วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้"

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง พร้อมคณะ เดินทางมายังพื้นที่สาธารณะประโยชน์โนนบ้านเล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกฤษณะ แสนสำโรง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหินกอง นายธรรมใจ เหนือโท ประธานสภาเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ตำบลหินกอง และตำบลกู่กาสิงห์ คอยต้อนรับ เพื่อนำเสนอโครงการจัดตั้ง " วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ "

 

 

 สืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณโนนบ้านเล้าข้าว สถานที่สาธารณะมีพื้นที่ ๒,๗๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างกึ่งกลางของทุ่งกุลาร้องไห้ เดิมใช้เป็นทดลองปลูกต้นยูคาลิปตัส ในโครงการความร่วมมือระหว่างไทย กับออสเตรีย โดยมีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดรับผิดชอบดูแลในโครงการ (เมื่อ พ.ศ.2525) พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หรือเรียกสั้นๆว่า "ทุ่งกุลา " เป็นที่ราบมีขนาดกว้างใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่โดยประมาณ 2 ล้านกว่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 14 อำเภอ 6 จังหวัด ได้แก่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม; อำเภอชุมพลบุรีและอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์; อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด; อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ; อำเภอค้อวังและอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ตามรอยตะเข็บของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว จึงทำให้ชุมชน ชาวบ้านที่ตั้งอาศัยอยู่แถวทุ่งกุลาร้องไห้ เดินทางไปสู่ตัวจังหวัด ไปราชการจังหวัดแสนลำบากเดินทางระยะไกล ประกอบทางการศึกษาเด็กนักเรียนจะไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี จะต้องเดินลำบาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน"พื้นที่สาธารณะโนนบ้านเล้าข้าว" ทางกลุ่มการเมืองท้องถิ่น และระดับชาติพยายามผลักดันสู่แผนการพัฒนาหลายครั้ง แต่ได้ไม่สำเร็จ เช่น โครงการจัดตั้งหอดูดาวทุ่งกุลา ,โครงการจัดตั้งสวนสัตว์ทุ่งกุลา ,โครงการจัดตั้งสนามบิน ,โครงการสร้างสวนสนุก ,โครงการจัดตั้งบ่อนคาสิโน ,โครงการในพระราชดำริ เป็นต้น สืบเนื่องจากการนำเสนอโครงการต่างๆเมื่อเสนอไปบรรจุไว้สู่แผนพัฒนาระดับจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่ออนุมัติงบประมาณโครงการลงมาแต่แล้ว แต่โครงการไม่มาถึงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จริงๆ แต่วันนี้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้แสดงพลังจุดยืนชุมชนเห็นพ้องพร้อมกันควรมีสถานบันการศึกษาไว้รองรับเด็กๆนักเรียน ลูกหลานจะได้มีสถานศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีทางมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เตรียมจัดตั้งโครงการ "วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้" เพื่อทำการเปิดการเรียนการสอนต่อไป

Additional information