การประชุมโต๊ะกลม แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมโต๊ะกลม

เรื่อง แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ประชาชนหลุดหลุดพ้นกับดักของความยากจนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีนโยบายหลักในการชูประเด็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (GI) ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ดังนั้น เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดประชุมเชิงโต๊ะกลม เรื่อง แนวทางการบูรณาการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงร่วมกัน ดังนี้ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด, หน.กลุ่มยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัด, หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์, เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย ผอ.ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบท จ.ร้อยเอ็ด, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สวทช. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ประธานในที่ประชุมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ผลการประชุมโต๊ะกลม ได้ข้อสรุป คือ ทุกหน่วยงานราชการเห็นพ้องต้องกันว่า จะให้การสนับสนุน มทร.อีสาน เพื่อพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงร่วมกัน

 

 

ขอน้อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ

พระองค์เสด็จฯ สู่วรรคาลัย

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มทร.อีสาน


ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ60

านเปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

ส่งเริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และร่วมกิจกรรมดำนา (ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ) กับส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำเกษตรกรอำเภอสุรรณภูมิ 15 ตำบล นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธาน

 

 

ดร.เอนก เจริญภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การทำวิจัยข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น การบอกกล่าวพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ เป็นต้น

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯเริ่มออกรวงแล้ว

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯเริ่มออกรวงแล้ว

นับตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มาร่วมกิจกรรมปักดำข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้  ณ พื้นที่ตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ บัดนี้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ ได้ออกรวงแล้ว

 

 

การประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

การประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

 

          เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดี ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เยอรมัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประธานในที่ประชุมคือ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม จันทรชิต และคณะกรรมการศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นการหลอมรวมฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อาทิเช่น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อ.พนมไพร อ.เกษตรวิสัย อ.โพนทอง

 

 

 

Additional information